FAQs

प्र.१. रजिष्ट्रेशन फर्म भर्नको लागि कुन कुन Document हरु आवश्यक पर्छ?

  • SLC/SEE तर्फको मार्कसिट र सर्टिफिकेट २/२ प्रति फोटोकपी
  • +2 तर्फको ट्रान्सकिप्ट र सर्टिफिकेट २/२ प्रति फोटोकपी
  • +2 तर्फको Original Migration
  • Provisional Certificate को १ प्रति फोटोकपी
  • Supplementary भए त्यसको पनि १ प्रति फोटोकपी
  • ड्रेस लगाएको ३ प्रति फोटो